Music-Leaks.nl
Een originele WordPress.com site voor kritieken

THE STORY OF THE UNICORN

UNICOR golden LOGO-480x480

De oorsprong van de Eenhoorn is veel moeilijker om af te pinnen dan de schepping van de Pegasus mythe. Pegasus is een hoofdzakelijk Grieks / Romeinse fenomeen terwijl de eenhoorn is te vinden in de verhalen en legendes van een verafgelegen regio van de noordelijke continenten, uit Japan in het Verre Oosten naar het grootste deel van Europa en zelfs tot in Noord-Afrika en India. 
unicornicon.jpg *
In het oosten wordt de eenhoorn, meestal aangeduid als een Ki-lin of Chi-Lin, beschouwd als een voorbode van geluk en een profeet van grote dingen te komen. Er wordt gezegd dat een Ki-Lin zou verschijnen op of nabij het tijdstip van de geboorte van grote mannen en wijs keizers. Een legende vertelt over de verschijning van een Ki-Lin bij de geboorte van Confucius en dat die hem in zijn mond een stukje keizerlijke jade met de profetie van de baby’s grootheid geschreven op het hoofd. De Ki-Lin is een stichting van de Chinese mythologie  2700 voor Christus en wordt gezien als de eerste manifestatie van de eenhoorn mythe te zijn. Hij was een van de “vier veelbelovende dieren” die de draak, de feniks en de schildpad opgenomen. Hij werd verondersteld om te leven en wordt duizend jaar oud en dus belichaamd grote wijsheid en kennis. Zijn stem was uitzonderlijk mooi en vergeleken met het geluid van harmonieuze klokken. Zijn vriendelijkheid was zo extreem dat hij zijn voeten zou opheffen erg hoog om te voorkomen intensivering op elk levend wezen. Hij was heel sterk, een leider onder de dieren maar hij woonde alleen en het werd niet voor mogelijk om hem te vangen. Deze eenhoorn lijkt niet helemaal op de Europese eenhoorn, hij was meer een kruising tussen een leeuw en de draak, met zijn enkele hoorn korter en achteruit groeiende plaats van rapier, zoals naar voren uit het voorhoofd. 
unicornicon.jpg *
De eerste bekende westerse geschreven verslag wordt toegeschreven aan een Griekse historicus genaamd Ctesia circa 400 v. Chr. Hij beschreef een ezel-zoals gehoornde wezen dat werd gedacht te bewonen India. Zijn eenhoorn was een dier dat de kop van een hert had, het lichaam van een paard, de staart van een leeuw, de poten van een geit, blauwe ogen en een hoorn die was wit aan de basis, zwart in het midden en rood aan de tip en was ongeveer 1 ½ meter in lengte. Interessant genoeg, werd dit schepsel moest paars hoofd hebben. Dit kan een eerste poging om het dier verbinden met royalty als de kleur paars, is altijd zo moeilijk geweest om te krijgen en zo duur alleen royalty konden veroorloven om het te dragen . De eenhoorn is een zeer snelle, krachtige loper, zelfs sneller dan een paard. Een terugkerend thema is dat ze zeer moeilijk te vangen en waren felle strijders. Aristoteles was dol op de eenhoorn mythe en kan verantwoordelijk zijn voor het steeds populairder in de Grieks-Romeinse pantheon van mythische wezens zijn geweest.Een latere historicus, Megasthenes, ook genoemd een eenhoorn die meer leek op een neushoorn. 
unicornicon.jpg *
Op het moment van deze geschriften de wereld was niet zo goed kennen als het nu is. Veel oude kaarten had grote gebieden die alleen “hier zijn draken” aan te tonen dat niet is onderzocht gelezen.Aan de Romeinen en de Grieken, verhalen van legendarische dieren zoals olifanten en giraffen waren de spullen van de fantasie. Veel foto’s van deze dieren gevonden op aardewerk en in fresco’s waren meer het product van de verbeelding van de kunstenaar, het horen van verbale beschrijvingen door reizigers, dan van de werkelijkheid. De eenhoorn kan eventueel worden een verkeerde interpretatie van de verschijning van een neushoorn of zelfs de Oryx van de Arabische Woestijn.Wanneer een Oryx  zijwaarts staat zijn z’n hoornen zo perfect uitgelijnd zo te verschijnen als een speer. 
unicornicon.jpg *
Een andere theorie is dat de eenhoorn werd uitgevonden om het uiterlijk van een narwal tand uit te leggen. De narwal is een kleine walvis van de meest noordelijke zeeën. De mannelijke groeit een lange lom die tot 10 voet kan lang en draait in een spiraal. De hoorn is eigenlijk heel mooi en het is gemakkelijk voor te stellen dat de mensen van het noorden deze zou ruilen om reizigers voor grote hoeveelheden goederen en kan zijn opgebouwd verhalen om hun waarde te goedgelovige toeristen te verbeteren. Ongeveer hetzelfde gebeurt om te toeristen in exotische plaatsen te interesseren. De Vikingen van Noorwegen waren bekend  voor de handel in narwal hoorn en hielden het geheim van waar ze vandaan kwamen, al meer dan 300 jaar, vanaf de middeleeuwen tot de 17e eeuw. Gedurende deze tijd de hoorn van de eenhoorn werd zeer waardevol en gewild is als werd gedacht aan een ziekte of aandoening, alsmede het neutraliseren van alle vergiften en zuiverende water genezen. Er werd ook gedacht dat sinds de eenhoorn was een symbool van zuiverheid, en slechts een maagd hem kon aanraken, dat de hoorn van de maagdelijkheid van een nobele bruid zou blijken. In Frankrijk was het de gewoonte om een ​​hoorn of een beker gemaakt met eenhoorn hoorn, rond de tafel te dragen en aan te raken al het eten en drinken om het te testen voor vergif. Deze ceremonie bleef aan het hof van de koning tot zo laat als 1789. Er zijn geschreven rekeningen van grote hoeveelheden geld uitgegeven aan gepoederde hoorn, alsmede voor stukken gezegd dat eenhoornhoorn. Zo gewaardeerd werd de legendarische hoorn van de eenhoorn, dat koningin Elizabeth I in de 16e eeuw betaalden £ 10.000 voor een, gelijk aan de kosten van een hele kasteel. Het is nog steeds in de koninklijke schatkist vandaag bewaard. De koninklijke scepter in Engeland is gemaakt van het zeldzame slagtand. In Japan, twee gekruiste narwal tanden sieren de ingang van het Koninklijk Palace. In Denemarken bestaan meerdere tanden  ​​uit het frame van de Deense troon. 
unicornicon.jpg *
De eenhoorn verschijnt in het Oude Testament als iets om zowel angst en ontzag. Veel schrijvers hebben gespeculeerd dat de eenhoorn bewoonde de Tuin van Eden, maar het wordt niet specifiek genoemd. Er is een theorie dat de eenhoorn omgekomen in de zondvloed. Hoewel dit vrij lastig zou zijn voor theologen tijdens de Renaissance toen de populariteit van de eenhoorn op haar hoogtepunt was. Hoe kon hij zijn omgekomen in de zondvloed en toch worden beschouwd als een symbool van Christus en een echt beest op hetzelfde moment? Een andere theorie is dat hij in staat was achter de ark te zwemmen en zo overleefde die ramp om het pictogram dat werd gezien in de vele wandtapijten van Europa  Voor veel mensen, de loutere vermelding van de eenhoorn in de Bijbel was bewijs van zijn bestaan. Als , Sir John Mandeville schreef “The Traveler’s Tales”, waarin hij vertelde van de vele avonturen die de reiziger en schreef alsof de eenhoorn een echt dier was. Dit boek werd genomen als waarheid voor vele jaren. Verslagen van unicorn waarnemingen werden geschreven zo laat als 1673, werden ze vaak geschreven door monniken en missionarissen en zo werden verondersteld om waar te zijn. 
unicornicon.jpg *
De christenen van de dag nam de eenhoorn als symbool van Christus. Het was bekend dat alleen een zuivere maagd kon temmen een eenhoorn en dus Maria, de Maagd en Moeder, werd vaak afgebeeld in de kunst met een eenhoorn met zijn hoofd in haar schoot en dus werd het een symbool van Christus zelf in allegorie. Gedurende deze tijd was de eenhoorn vaak deel uit van de heraldiek en opgenomen in het wapen van een edelman. De Fransen waren gedeeltelijk schuldig aan de combinatie van de eenhoorn en de iris als symbolen van de adel en loyaliteit. De engelsen gebruikten de roos en de eenhoorn voor kracht, standvastigheid en onsterfelijkheid te staan. Toen Engeland, Schotland en Wales geconsolideerd in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië veel Wapenschilden er dan de leeuw van Engeland met de eenhoorn van Schotland. In de 15e eeuw werd een reeks van 6 wandtapijten  geweven in Brussel dat de eenhoorn wordt vastgelegd met de verleiding van maagdelijke meisjes afgebeeld. Deze tapijten, De dame en de Eenhoorn, werden geschapen als huwelijksgeschenk aan een adellijke en die vandaag wonen in het Cluny Museum in Parijs, Frankrijk.Een andere beroemde serie, De jacht van de Eenhoorn, bestaat uit 7 wandtapijten die aan de Kloosters Museum in New York. Zij zijn gezamenlijk waarschijnlijk de beroemdste kunstwerken van alle tijden.


unicornicon.jpg *

unicornhistory.jpg 179*86

The origin of the unicorn is much harder to pin down than the creation of the Pegasus myth. Pegasus is a mainly Greek/Roman phenomenon whereas the unicorn can be found in the stories and legends of a far flung region of the Northern continents, from Japan in the Far East to most of Europe and even into northern Africa and India. 
unicornicon.jpg * 
In the orient the unicorn, usually referred to as a Ki-lin or Chi-Lin, is considered a harbinger of good fortune and a prophet of great things to come. It is said that a Ki-Lin would appear at or near the time of the birth of great men and wise emperors. One legend relates the appearance of a Ki-Lin at the birth of Confucius and that it carried in it’s mouth a piece of imperial jade with the prophecy of the baby’s greatness written upon it. The Ki-Lin has been a foundation of Chinese mythology as early as 2700 BC and is thought to be the first manifestation of the unicorn myth. He was one of the “four auspicious animals” that included the dragon, the phoenix and the tortoise. He was believed to live to a thousand years old and therefore embodied great wisdom and knowledge. His voice was exceptionally beautiful and likened to the sound of harmonious bells. His gentleness was so extreme that he would lift his feet very high to avoid stepping on any living creature. He was very strong, a leader among the animals yet he lived alone and it was thought to be impossible to catch him. This unicorn did not resemble the European unicorn, he was more of a cross between a lion and dragon, with his single horn shorter and growing backwards instead of rapier like forward from the brow. 
unicornicon.jpg * 
The first known western written account is attributed to a Greek historian named Ctesia circa 400 BC. He described an ass-like horned creature that was thought to inhabit India. His unicorn was an animal that had the head of a deer, the body of a horse, the tail of a lion, the feet of a goat, blue eyes and a horn that was white at the base, black in the middle and red at the tip and was about 1 ½ foot in length. Interestingly enough, this creature was supposed to have purple head. This may have been a first attempt to link the animal with royalty as the colour purple has always been so hard to get and so expensive only royalty could afford to wear it. The unicorn was a very fast, powerful runner, even swifter than a horse. A recurring theme is that they are extremely hard to catch and were fierce fighters. Aristotle was fond of the unicorn myth and may have been responsible for it becoming popular in the Greco-Roman pantheon of mythical beings. A later historian, Megasthenes, also mentioned a unicorn that more resembled a rhinoceros. 
unicornicon.jpg * 
At the time of these writings the world was not as well know as it is today. Many old maps had great areas that read only ”here be dragons” to show that is was not explored. To the Romans and Greeks, stories of fabled animals such as elephants and giraffes were the stuff of fantasy. Many pictures of these animals found on pottery and in frescoes were more the product of the imagination of the artist, hearing verbal descriptions by travelers, than of reality. The unicorn could possibly be a misinterpretation of the appearance of a rhinoceros or even the Oryx of the Arabian Desert. When an Oryx stands sideways his horns are so perfectly aligned as to appear as one. 
unicornicon.jpg * 
Another theory is that the unicorn was invented to explain the appearance of a narwhal tooth. The narwhal is a small whale of the most northern seas. The male grows a single long tusk that can be up to 10 feet long and it twists in a spiral. The horn is actually quite beautiful and it is easy to imagine that the people of the north would trade these to travelers for great amounts of goods and may have made up stories to enhance their worth to gullible tourists. Much the same happens today to tourists in exotic places. The Vikings of Norway were known to trade in narwhal horn and kept the secret of where they came from for over 300 years, from the Middle Ages through to the 17th century. During these time the horn of the unicorn became extremely valuable and sought after as is was thought to cure any disease or ailment as well as neutralizing all poisons and purifying water. It was also thought that since the unicorn was a symbol of purity, and only a virgin could touch him, that the horn would prove the virginity of a noble bride. In France the custom was to carry a horn, or a cup made with unicorn horn, around the table and to touch all the food and drink to test it for poison. This ceremony continued at the court of the King until as late as 1789. There are written accounts of great amounts of money spent on powdered horn, as well as for pieces said to be unicorn horn. So prized was the fabled horn of the unicorn that Queen Elizabeth I in the 16th century paid 10,000 pounds for one, equivalent to the cost of an entire castle. It is still in the royal treasury today. The royal scepter in England is made from the rare tusk. In Japan, two crossed narwhal teeth adorn the entrance to the Korninkaku Palace. In Denmark multiple teeth comprise the frame of the Danish throne. 
unicornicon.jpg * 
The unicorn appears in the Old Testament as something to both fear and revere. Many writers have speculated that the unicorn inhabited the Garden of Eden, but it is not specifically named. There is a theory that the unicorn perished in the great flood. Although this would be rather tricky for theologists during the Renaissance when the popularity of the unicorn was at its height. How could he have perished in the flood and yet be considered a symbol of Christ and a real beast at the same time? Another theory is that he was able to swim behind the ark and so survived that catastrophe to become the icon seen in the many tapestries of Europe. For many people, the mere mention of the unicorn in the Bible was proof of its existence. As well, Sir John Mandeville penned “The Traveler’s Tales” in which he told of many adventures taken by the traveler and wrote as if the unicorn was a real animal. This book was taken as truth for many years. Reports of unicorn sightings were written as late as 1673 ,they were often penned by monks and missionaries and so were believed to be true. 
unicornicon.jpg * 
The Christians of the day adopted the unicorn as a symbol of Christ. It was well known that only a pure maiden could tame a unicorn and therefore Mary, the Virgin Mother, was often depicted in art with a unicorn with its head in her lap and hence it became a symbol of Christ himself in allegory. During this time the unicorn was often part of heraldry and included in a nobleman’s coat of arms. The French were partial to the combination of the unicorn and the iris as symbols of nobility and loyalty. The English used the rose and unicorn to stand for strength, constancy and immortality. When England, Scotland and Wales consolidated into the United Kingdom of Britain many Coats of Arms then included the lion of England with the unicorn of Scotland. In the 15th century a series of 6 tapestries were woven in Brussels that depicted the unicorn being captured with the lure of virgin maidens. These tapestries, The Lady and the Unicorn, were created as a wedding present to a noble and today reside in the Cluny Museum in Paris, France. Another famous series, The Hunt of the Unicorn, is comprised of 7 tapestries that are at the Cloisters Museum in New York. They are collectively probably the most famous art works of all time. 
unicornicon.jpg *

Written and researched by Jorge Desjardins & Cees Vermeulen Windsant for the translation in Dutch

Geen reacties to “THE STORY OF THE UNICORN”

GRAAG REACTIE - EERST INLOGGEN OF REGISTREER

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: